vta-controle

vta-controle

Voor bomen geldt een algemene zorgpicht. Uit deze zorgplicht komt voort dat een boom periodiek en op systematische wijze visueel geïnspecteerd moet worden door een boomadviseur. Indien er tijdens een vta controle gebreken worden geconstateerd dient er actie ondernomen te worden om de bijbehorende risico’s te beperken.
Vta inspecties worden veelal uitgevoerd door gebruikt te maken van de VTA-methode (Visual Tree Assessment). Bomen worden met behulp van deze methodiek visueel beoordeeld op biologische en mechanische symptomen die duiden op (verborgen) gebreken.
Een VTA controle is een methode om bomen te controleren op gebreken. VTA is een afkorting van Visual Tree Assessment, en letterlijk vertaald betekent dit visuele boomcontrole. Een boomveiligheidscontroleur zal met een VTA controle een boom dus controleren op visuele gebreken die de veiligheid in gevaar kunnen brengen.
In de dagelijkse praktijk is er onderscheid tussen:
·    Algemene zorgplicht  door middel van een Boom Veiligheids controle of Visual Tree Assesment.
·    Jaarlijkse controle voor bomen met een verhoogde gevaarzetting.
·    Onderzoeksplicht voor bomen met een gebrek om zodoende het risico te minimaliseren.
Zorgplicht
In Nederland heeft u als eigenaar van een boom een wettelijke zorgplicht, het is aan u om er voor te zorgen dat uw boom in goede conditie blijft door onderhoud en geen veiligheidsrisico vormt. Doet u dit niet en ontstaat er schade of letsel als gevolg van gebreken aan uw boom, dan kunt u daarvoor aansprakelijk worden gesteld.
Het is dus verstandig om uw bomen met enige regelmaat te laten inspecteren voor boomveiligheid, en de VTA controle is de meest gebruikelijke vorm van boominspectie. Hiermee kunt u eventuele schade of ongelukken voorkomen, en bovendien kunt u hiermee ook aantonen dat u als boomeigenaar er alles aan gedaan heeft om schade en ongevallen te voorkomen in het geval er toch iets mis gaat.
Er is geen eenduidig antwoord te geven op de vraag hoe vaak u een boom moet laten controleren. In de praktijk wordt dit bepaald door het potentiële risico op gevaar, wat weer afhankelijk is van de locatie, de algehele conditie, de leeftijd en de omvang van de boom.
De gevaarzetting hangt af van bijvoorbeeld de locatie. Staat de boom langs een drukke verkeersweg.  Bij voorzienbare, grote schade of letsel is sprake van verhoogde zorgplicht. Vooral de frequentie van de boomveiligheidscontrole is dan jaarlijks terugkerend. Ook is het beter om bijvoorbeeld bij de verhoogde frequentie de controle steeds in een ander deel van het seizoen te laten plaatsvinden. Als de boom in het blad staat, kan je goed de conditie beoordelen. In de herfst laten veel houtrot veroorzakende zwammen zich zien. Dat is dan ook een indicator dat er iets mis is wat nader onderzoek nodig maakt.
Hoe werkt een Visual Tree Assessment?
1.    Een controleur voert een visueel onderzoek uit en inventariseert de uitwendige kenmerken. Hierbij wordt onder meer gelet op de aanwezigheid van vruchtlichamen, op het groeigedrag, op mechanische gebreken, op vlekken op de bladeren, oude of nieuwe wonden, enz. Als er geen uitwendige tekens zijn van mogelijke problemen, beperkt het onderzoek zich tot deze fase.
2.    Als er waarneembaar vermoedens zijn van een gebrek op basis van de geobserveerde symptomen, moet de aan- of afwezigheid hiervan bevestigd worden door middel van een nader onderzoek.
3.    Indien er een belangrijk gebrek geconstateerd is, wordt het gelokaliseerd, gekwantificeerd en in kaart gebracht en de nadere maatregelen beschreven met een advies voor een te neme beheermaatregel van de boom..
Categorie inspectie
1.    Bomen zonder geconstateerd verhoogd risico.
2.    Risicobomen, na ingreep een boom zonder verhoogd risico.
3.    Risicoboom, maar na een ingreep een attentieboom.
4.    Risicoboom, nader onderzoek noodzakelijk.
5.    Attentieboom, geen verhoogd risico, maar wel jaarlijkse controle noodzakelijk.
6.    Risicoboom, verhoogd geconstateerd risico, kappen noodzakelijk (een controleur kan dit niet beoordelen en zal voor categorie 4 kiezen).
Beheer
Uit nader onderzoek na de boomveiligheidscontrole komen nadere beheersmaatregelen
·    Verwijderen van de bomen.
·    Onderhoud  uitvoeren, zoals wegnemen van dood hout, stabilisatie van de kroon en het wegnemen van plakoksels.
·    Nader onderzoek door een boomonderzoeker (adviseur of inspecteur) laten uitvoeren.
VTA controle laten uitvoeren
Jansen boomverzorging kan deze VTA inspectie en indien nodig nader onderzoek voor u uitvoeren.

 

Boomadvies

vta

vta-controle

boombeheer

boom beheer plan

boomeffectanalyse

nader onderzoek

bomenbeheer

boomveiligheidinspectie

boomzorg

boomverzorging

boomverzorger

inspectie

risicoboom

attentie boom

rapportage

onderzoek

veterane bomen

bomen in beeld

klimaatboom

visual tree assesement

boomonderzoek

Link toevoegen

Datum laatste wijziging: 08-01-2022

Aanmaakdatum: 08-01-2022

Rubrieken: 1

Links: 22

Link toevoegen